Những bức ảnh Cà Mau một chiếu tối, được gửi từ người bạn xa quê Hồ Nguyên