Em có về Tam Cốc với anh không?

Em có về Tam Cốc với anh không?
Vàng óng ả trên đồng mùa lúa mới
Đón du khách, Ngô Đồng vui trẩy hội
Nụ cười duyên phơi phới những câu hò!
Cre: Tuan Anh